4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7.
chatka 1    3  4             
chatka 2    5            
chatka 3    3  1            
chatka 4    3  3            
chatka 5    3 3            
chatka 7   2  3             
chatka 8    5 5            
chatka 9    5 3            
chatka 12    3  3             
chatka 13    3             
chatka 14    5  5 4            
chatka 15    5  5            
chatka A    3            
chatka B   3  2 5            
chatka C    2  4