Táborový řád


Hlavní povinnosti účastníka tábora:

 1. Dodržovat tento táborový řád, závazné právní předpisy a další pravidla, které určují povinnosti účastníka tábora. Dbát pokynů vedoucích.
 2. Dodržovat režim dne a program dne a zúčastňovat se celého programu dle pokynů vedoucích. Bez dovolení oddílového vedoucího se nesmí vzdálit.
 3. Pracovat s ohněm pouze pod dozorem vedoucího a na jeho pokyn.
 4. Se svěřenými věcmi a vybavení tábora zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejich poškození, nebo nadměrnému opotřebení.
 5. Jakékoliv ztráty, nebo poškození osobních nebo svěřených věcí hlásit vedoucímu.
 6. V případě jakéhokoliv poranění, bolestí, nebo pocitu nemoci to ihned ohlásit svému vedoucímu, nebo zdravotníkovi (případně též jinému pracovníkovi tábora).
 7. Sprchovat se pouze se svolením vedoucího nebo zdravotníka, při sprchování šetřit teplou vodou.
 8. Dbát na to, aby v chatce, případně ve stanu pro ubytování byl vždy vzorný pořádek a čistota.
 9. Denně uklízet prostory ubytování a jejich okolí, svoje osobní věci i věci společné a zapůjčené. Denně vynášet odpadky z koše do popelnice.
 10. Udržovat pořádek v celém prostoru tábora i v jeho okolí a na dalších místech, které budou průběhu tábora navštíveny.
 11. Trávit polední klid v klidu ve své chatce, případně stanu, případně po dohodě s vedoucím na jiném místě ve stínu – pod dozorem vedoucího.
 12. V případě potřeby (tzn. i v noci) používat pouze záchodu. Záchod po sobě vždy spláchnout a uklidit. Pokud není schopen po sobě uklidit, požádá o pomoc svého vedoucího. Nepořádek na záchodech vždy nahlásí vedoucímu, nebo jinému pracovníkovi tábora.
 13. Jídla si brát jen tolik kolik sní.
 14. Po každém jídle a jiném použití do čista umýt všechny jídelní potřeby a otřené, nebo osušené uložit na určené místo.
 15. Kelímky a hrníčky na pití vždy po použití umýt. Společné kelímky uložit dnem vzhůru, osobní kelímky a hrníčky ukládat utřené k vlastním jídelním potřebám.
 16. Službu a hlídku vykonávat jak nejlépe dokáže a podle pokynů vedoucího. Při předávání hlídky počkat až nová hlídka zaujme své stanoviště a teprve poté může hlídku opustit.
 17. Okamžitě nahlásit svému vedoucímu, nebo jinému pracovníkovi tábora jakoukoliv závadu
  na zařízení tábora, jakýkoliv nepořádek v areálu tábora, nebo jeho okolí a také jakékoliv hrozící nebezpečí, nebo neobvyklou situaci.

Je zejména zakázáno :

 1. Požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit.
 2. Chovat se násilně, nebo hrubě, používat vulgární výrazy.
 3. Opustit prostor tábora jinak, než pod dozorem oddílového vedoucího, nebo v rámci konkrétní táborové hry.
 4. Vstupovat bez vyzvání do cizích chatek, případně stanů. Nevstupovat do prostor vyhrazených pouze pro vedoucí. Do kuchyně vstupovat pouze v rámci služby na výslovnou výzvu.
 5. Manipulovat s otevřeným ohněm v chatičkách, stanech, nebo budovách (svítit svíčkou, zapalovat oheň).
 6. Vynášet z jídelny (případně od umývacích a odpadních nádob) jídlo, jeho zbytky, a neumyté jídelní potřeby.
 7. Přechovávat v chatičkách určených k ubytování jídlo, příbory, jídelní misky nebo talíře.
 8. Používat mobilní telefon nebo elektronické hry během táborového nebo oddílového programu, nebo po večerce. Pokud je vedením turnusu zakázáno používat mobilní telefon během celého turnusu, platí tento zákaz bez omezení.
 9. Poškozovat nebo ničit les a jeho součásti, ničit jinou přírodu a její součásti.
 10. Poškozovat budovy a vybavení tábora, půjčené a svěřené věci , nebo s nimi zacházet
  neopatrně, nebo jiným způsobem než mají být používány.